ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการรถเมล์ในพื้นที่ กทม.

📢📢📌 ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถเมล์) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป
     ท่านสามารถร่วมทำแบบสอบถาม ผ่านช่องทางต่อไปนี้
หรือ สแกน QR code ที่ปรากฏ

     จัดทำโดย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พบ. รุ่น 54 สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

     แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฉลาดคิดกับวิทยาศาสตร์