ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 24 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 13,540 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 12,697 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,697 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,537,310 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,313 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  11 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,205 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,203 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 283,301 ราย) 
เสียชีวิตรวม 16,016 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 132 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,393,902 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,540 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 127,392 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
12,516 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,239) ปริมณฑล (1,482) จังหวัดอื่น ๆ (8,589)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่สตูล(1) นราธิวาส(1) ชลบุรี(1) และ สระแก้ว(8)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 231.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.92) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127,463 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 702,978 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,458 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 453,407 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,816 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,343 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,156,678 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  13,754 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 106,619 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,176 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 20,646  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 15,062 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,472 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,017 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม