ADS


Breaking News

อว.เผย 5 ก.ย.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วรวม 35.58 ล้านโดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 5,464 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 273.09 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 5 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 35,587,676 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,464 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 273.09 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 92.7%”
     ➡️(5 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,438 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 39 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 374 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 176 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 273.09 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 105.005 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 35,587,676 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.01%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,438 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 35,587,676 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 25,104,942 โดส (37.9% ของประชากร)
-เข็มสอง 9,879,371 โดส (14.9% ของประชากร)
-เข็มสาม 603,363 โดส (0.9% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 5 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 35,587,676 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 369,512 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 701,198 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 11,746,607 โดส
- เข็มที่ 2 3,478,514 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 9,954,333 โดส
- เข็มที่ 2 5075,514 โดส
- เข็มที่ 3 212,213 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 3,026,265  โดส
- เข็มที่ 2 1,236,772 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 377,737 โดส
- เข็มที่ 2 88,964 โดส
- เข็มที่ 3 391,150 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.7% เข็มที่2 111.8% เข็มที่3 84.7%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 56.7% เข็มที่2 39.4% เข็มที่3 0%
- อสม เข็มที่1 66.6% เข็มที่2 39.3% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 45.4% เข็มที่1 14.1% เข็มที่3 0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 49.6% เข็มที่2 14.4% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 47.8% เข็มที่2 14.8% เข็มที่3 0%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 9.5% เข็มที่2 1.2% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 50.2% เข็มที่2 19.8% เข็มที่3 1.2%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 71.1% เข็มที่2 22.7% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 92.7% เข็มที่2 28.9% เข็มที่3 1.8%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 53.8% เข็มที่2 15.2% เข็มที่3 0.6%
- ปทุมธานี เข็มที่1 53.7% เข็มที่2 15.1% เข็มที่3 0.5%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 47.7% เข็มที่2 21.9% เข็มที่3 0.6%
- นนทบุรี เข็มที่1 45.4% เข็มที่2 18.9% เข็มที่3 0.8%
- นครปฐม เข็มที่1 33.5% เข็มที่2 9.6% เข็มที่3 0.7%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 25.7% เข็มที่2 11.4% เข็มที่3 0.7%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 39.3% เข็มที่2 10.5% เข็มที่3 0.5%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 56.3% เข็มที่2 15.7% เข็มที่3 0.6%
- สงขลา เข็มที่1 33.6% เข็มที่2 13.4% เข็มที่3 1.2%
- ชลบุรี เข็มที่1 46.5% เข็มที่2 17.9/% เข็มที่3 1.0%
- ยะลา เข็มที่1 37.3% เข็มที่2 14.3% เข็มที่3 0.7%
- ปัตตานี เข็มที่1 27.6% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 0.5%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 273,096,040 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 105,005,826 โดส (24.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. มาเลเซีย จำนวน 36,141,604 โดส (62.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
3. ไทย จำนวน 35,587,676  โดส (37.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 34,112,320 โดส (18.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca   
5. เวียดนาม จำนวน 21,046,279 โดส (18.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
6. กัมพูชา จำนวน 20,730,690 โดส (66.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. สิงคโปร์ จำนวน 8,884,805 โดส (76.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
8. พม่า 6,872,232 โดส (8.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9.  ลาว จำนวน 4,369,013 โดส (34.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 345,595 โดส (53.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 67.95%
2. ยุโรป 12.38%
3. อเมริกาเหนือ 10.38%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.86%
5. แอฟริกา 1.96%
6. โอเชียเนีย 0.47%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,092.17 ล้านโดส (74.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 684.43 ล้านโดส (25%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 374.49 ล้านโดส (58.5%)
4. บราซิล จำนวน 199.15 ล้านโดส (48.4%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 133.06 ล้านโดส (52.7%)
6. อินโดนิเซีย จำนวน 105.01 ล้านโดส (24.2%)
6. เยอรมนี จำนวน 102.44 ล้านโดส (61.6%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (92.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (85.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. บาห์เรน (84.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
4. อุรุกวัย (81.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. กาตาร์ (80.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
6. สิงคโปร์ (76.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
7. อิสราเอล (77.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)    
8. ชิลี (76.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)   
9. จีน (74.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
10. เดนมาร์ก (74.5%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)