ADS


Breaking News

อว.เผย 19 ก.ย.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 44.48 ล้านโดส แบ่งเป็น เข็มแรก 43.7% ของประชากร เข็มสอง 22.6% เข็มสาม 0.9%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 44,485,657 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,928 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 329.45 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 97.4%”
     ➡️(19 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,928 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 385 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 181 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 329.45 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 124.6 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 44,485,657 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.17%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,928 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  44,485,657 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 28,893,133 โดส (43.7% ของประชากร)
-เข็มสอง 14,971,317 โดส (22.6% ของประชากร)
-เข็มสาม 621,207 โดส (0.9% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 19 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 44,485,657 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 596,230 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 632,170 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 14,182,445 โดส
- เข็มที่ 2 3,499,707 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,206,665 โดส
- เข็มที่ 2 8,965,019 โดส
- เข็มที่ 3 218,992 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 4,088,599โดส
- เข็มที่ 2 2,135,137 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 415,424 โดส
- เข็มที่ 2 371,454 โดส
- เข็มที่ 3 402,215 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.3% เข็มที่2 116.2% เข็มที่3 87.2%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 59.8% เข็มที่2 45.4% เข็มที่3 0%
- อสม เข็มที่1 70.2% เข็มที่2 49.5% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 53.2% เข็มที่1 25.2% เข็มที่3 0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 58.7% เข็มที่2 29% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 54.3% เข็มที่2 26.1% เข็มที่3 0%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 12.2% เข็มที่2 5.8% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 57.8% เข็มที่2 29.9% เข็มที่3 1.2%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 76% เข็มที่2 34.2% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 97.4% เข็มที่2 41.2% เข็มที่3 1.9%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 59.9% เข็มที่2 26.4% เข็มที่3 0.6%
- นนทบุรี เข็มที่1 59.1% เข็มที่2 28.2% เข็มที่3 0.7%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 31% เข็มที่3 0.6%
- ปทุมธานี เข็มที่1 48.6% เข็มที่2 27.9% เข็มที่3 0.8%
- นครปฐม เข็มที่1 38% เข็มที่2 18.4% เข็มที่3 0.7%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 30.8% เข็มที่2 17.3% เข็มที่3 0.7%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 61.1% เข็มที่2 27.4% เข็มที่3 0.6%
- ชลบุรี เข็มที่1 58.7% เข็มที่2 27.6% เข็มที่3 1%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 49.4% เข็มที่2 21.7% เข็มที่3 0.5%
- เพชรบุรี เข็มที่1 43.9% เข็มที่2 25.8% เข็มที่3 0.8%
- ยะลา เข็มที่1 43.1% เข็มที่2 20.1% เข็มที่3 0.7%
- สงขลา เข็มที่1 36.8% เข็มที่2 22.2% เข็มที่3 1.2%
      6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 329,452,311 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 124,649,550 โดส (28.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน  44,485,657 โดส (43.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 40,518,845 โดส (20.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca    
4. มาเลเซีย จำนวน 49,155,975 โดส (67.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac   
5. เวียดนาม จำนวน 33,555,359 โดส (27.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
6. กัมพูชา จำนวน 22,866,297โดส (69.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. สิงคโปร์ จำนวน 9,104,751 โดส (77.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
8. พม่า จำนวน 9,001,616 โดส (10.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9.  ลาว จำนวน 4,708,909 โดส (38%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 495,352 โดส (56.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.52%
2. ยุโรป 11.08%
3. อเมริกาเหนือ 10.02%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.95%
5. แอฟริกา 2.20%
6. โอเชียเนีย 0.51%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,170.02 ล้านโดส (77.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 804.1 ล้านโดส (29.4%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 384.91 ล้านโดส (60.1%)
4. บราซิล จำนวน 220.6 ล้านโดส (53.5%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 149.88 ล้านโดส (59.4%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (96.8% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (90.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. อุรุกวัย (85.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. บาห์เรน (85.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
5. กาตาร์ (83.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
6. อิสราเอล (81%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
7. ชิลี (80.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)    
8. สิงคโปร์ (77.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)    
9. จีน (77.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)  
10. คิวบา (77.2%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)