ADS


Breaking News

อว.เผย 13 ก.ย.ไทยฉีดวัคซีนโควิดมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน 40.27 ล้านโดส อาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 306.75 ล้านโดส

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 40,276,356 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,720 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 306.75 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 95.2%”
     ➡️(13 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,720 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 34.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 380 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 179 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 306.75 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.4% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 116.16 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 40,276,356 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.58%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,720 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 40,276,356 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 27,303,700 โดส (41.3% ของประชากร)
-เข็มสอง 12,357,581 โดส (18.7% ของประชากร)
-เข็มสาม 615,075 โดส (0.9% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 12 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 40,276,356  โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 215,889 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 623,352 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 13,161,316 โดส
- เข็มที่ 2 3,495,770 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,119,834 โดส
- เข็มที่ 2 7,014,541 โดส
- เข็มที่ 3 216,773 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 3,624,612 โดส
- เข็มที่ 2 1,815,172 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 397,938 โดส
- เข็มที่ 2 232,098 โดส
- เข็มที่ 3 398,302 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 125% เข็มที่2 114.3% เข็มที่3 86.4%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 58.5% เข็มที่2 42.3% เข็มที่3 0%
- อสม เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 44.3% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 50.3% เข็มที่1 19.8% เข็มที่3 0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 23.9% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 51.8% เข็มที่2 20% เข็มที่3 0%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 11.2% เข็มที่2 3.6% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 54.6% เข็มที่2 24.7% เข็มที่3 1.2%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 74.1% เข็มที่2 28.8% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 95.2% เข็มที่2 36.1% เข็มที่3 1.9%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 57.8% เข็มที่2 20.4% เข็มที่3 0.6%
- นนทบุรี เข็มที่1 57.1% เข็มที่2 21.6% เข็มที่3 0.7%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 52.4% เข็มที่2 26.2% เข็มที่3 0.6%
- ปทุมธานี เข็มที่1 48% เข็มที่2 23.1% เข็มที่3 0.8%
- นครปฐม เข็มที่1 36.1% เข็มที่2 13.3% เข็มที่3 0.7%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 28.5% เข็มที่2 14.1% เข็มที่3 0.7%
- นครศรีราชสีมา เข็มที่1 30.5% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 0.7%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 59.1% เข็มที่2 22.1% เข็มที่3 0.6%
- ชลบุรี เข็มที่1 53.7% เข็มที่2 22% เข็มที่3 1%
- เพชรบุรี เข็มที่1 42.2% เข็มที่2 18.1% เข็มที่3 0.8%
- ยะลา เข็มที่1 40.8% เข็มที่2 16.5% เข็มที่3 0.7%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 46.8% เข็มที่2 14.3% เข็มที่3 0.5%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 306,759,695 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 116,168,745 โดส (26.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน 40,276,356 โดส (41.3%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 38,746,501 โดส (19.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca    
4. มาเลเซีย จำนวน 38,488,051 โดส (65.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac   
5. เวียดนาม จำนวน 29,280,307 โดส (24.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
6. กัมพูชา จำนวน 21,733,051 โดส (67.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. สิงคโปร์ จำนวน 8,974,665 โดส (77.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
8. พม่า จำนวน 8,184,418 โดส (9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9.  ลาว จำนวน 4,529,003 โดส (36.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 378,598 โดส (53.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.26%
2. ยุโรป 12.08%
3. อเมริกาเหนือ 10.19%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.9%
5. แอฟริกา 2.08%
6. โอเชียเนีย 0.49%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,142.58 ล้านโดส (76.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 743.72 ล้านโดส (27.2%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 380.24 ล้านโดส (59.4%)
4. บราซิล จำนวน 210.28 ล้านโดส (51%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 141.43 ล้านโดส (56%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (93.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (88.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. บาห์เรน (84.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
4. อุรุกวัย (84.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. กาตาร์ (82.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
6. อิสราเอล (79.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
7. ชิลี (79%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)    
8. สิงคโปร์ (77.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)    
9. จีน (76.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)  
10. เดนมาร์ก (75.2%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)