ADS


Breaking News

กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนท่านที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม นัดฉีดวัคซีนเข็ม3 กระตุ้นภูมิ

     อัปเดต!! กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนท่านที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ในเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2564 นัดฉีดวัคซีนเข็ม3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า
     1. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม2 ที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับการแจ้งวันเวลาฉีดเข็ม3 ผ่านระบบ SMS โดยไม่ต้องลงทะเบียน
     2. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม2 ที่หน่วย/โรงพยาบาลอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ให้รอการนัดหมาย
     3. ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2 ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ นัดฉีดวัคซีนเข็ม3 ที่หน่วยฉีด/โรงพยาบาล ที่ฉีดเดิมผ่านระบบของจังหวัดนั้น ๆ
     4. ผู้ที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดที่ฉีดเดิม ให้ศึกษาระบบของจังหวัดที่จะไปฉีดแล้วนัดตามระบบของจังหวัดนั้นๆได้ หรือสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

     เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สายด่วน 1422
Facebook กรมควบคุมโรค
จัดทำ : 23/09/64