ADS


Breaking News

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เปิดรับอาสาสมัครดูแลเด็ก

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็ก
เปิดรับอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร
     วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2564 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ ระดมพลังเปิดรับเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็ก แบ่งเป็นอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีประสบการณ์การดูแลเด็กและสามารถดูแลความปลอดภัยของเด็ก 2. มีความเสี่ยงต่ำจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน หรือหากติดเชื้อจะเกิดความรุนแรงของอาการน้อย เช่น เคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนหรือได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 ครั้ง, อายุไม่เกิน 50 ปี (ยกเว้น อาสาสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ ไม่เกิน 65 ปี), ไม่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ 3. ยินยอมในการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด
     นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ อาสาสมัครรายบุคคลมี 4 รูปแบบ และครอบครัวอาสาสมัครมี 1 รูปแบบ 1. ดูแลเด็กในสถานกักตัวหรือบ้านพักเด็กและครอบครัว : ดูแลเด็กกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง อายุไม่เกิน 8 ปี หรือไม่สามารถดูแลตัวเอง 14 วัน 24 ชั่วโมง 2. ดูแลเด็กในสถานพยาบาล : ดูแลเด็กติดเชื้อ อายุไม่เกิน 8 ปี หรือไม่สามารถดูแลตัวเอง 14 วัน 24 ชั่วโมง 3. ดูแลเด็กในพื้นที่ชุมชน  : ดูแลเด็กติดเชื้อและครอบครัว ติดตามอาการรายงานแพทย์ ส่งยาหรือของใช้ที่จำเป็น 4. อาสาสมัครจัดการรายกรณี (CM) : ประสานส่งต่อการให้ความช่วยเหลือเด็ก เป็นรายบุคคลตามแนวทางที่กำหนด 5. ครอบครัวอาสาสมัคร : ดูแลเด็กชั่วคราว ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองหายเจ็บป่วย/มีความพร้อมรับเด็กกลับไปดูแลเด็ก หรือรอจัดหาการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบอื่น รวมทั้งผู้ที่เป็นอาสาสมัครด้านต่าง ๆ จะได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน, อุปกรณ์จำเป็น เช่น ชุด PPE ชุดตรวจ ATK, องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก, การให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่
     ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ และ Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th และ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา www.eef.or.th หรือสมัครโดยตรงได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตึกดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในส่วนภูมิภาคสมัครได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 76 จังหวัด นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย