ADS


Breaking News

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชวนมาทำความรู้จักกับ “วันเยาวชนแห่งชาติ”

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528  กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศต่อไปในอนาคต จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปีพุทธศักราช 2517 สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และประสานงานเยาวชนแห่งชาติว่า เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานเยาวชนของชาติ สมควร ที่จะขอรับพระราชทาน

“เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผู้พันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน จึงได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ไมทรงขัดข้อง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้นําพระมหาพิชัยมงกุฎใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2564 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ต่อไป สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันเยาวชนได้ที่ Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน Facebook วันเยาวชนแห่งชาติ Facebook ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ www.dcy.go.th