ADS


Breaking News

ดย. ชู “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 20 ก.ย. วันเยาวชนแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติได้ประกาให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528  กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศต่อไปในอนาคต จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติ มีกิจกรรมสำคัญคือการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในปี 2564 คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ใน 11 สาขากิจกรรม 

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยมีกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. เด็กและเยาวชน 2. กลุ่มเด็กและเยาวชน (เด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า กลุ่ม ชมรม ฯลฯ) 3. บุคคล 4. องค์กร แบ่งเป็น 11 สาขา ดังนี้ 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 2. สาขาการศึกษาและวิชาการ 3. สาขากีฬาและนันทนาการ 4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 8. สาขาศิลปวัฒนธรรม 9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 11. สาขาอาชีพ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2564 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ต่อไป สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันเยาวชนได้ที่ Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน Facebook วันเยาวชนแห่งชาติ Facebook ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ www.dcy.go.th
นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย