ADS


Breaking News

ผู้ว่าโคราช หนุน “กองทุน ATK ปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์” แก่ ส.การท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชูต่อเนื่อง “โคราชกรีนบ็อกซ์”

ผู้ว่าโคราชมอบเงินสนับสนุน “กองทุน ATK ปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์” ให้แก่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชูธงต่อเนื่องหนุน “โคราชกรีนบ็อกซ์” เน้นย้ำก้าวไปต่ออย่างยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการ
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยาย 2564 เวลา 09.00น. นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า  “เช้าวันนี้นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดอบรม Covid Supervisor ให้กับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่  เพื่อให้ใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ในโครงการ “โคราช กรีนบ็อกซ์” ที่สนับสนุนการจัดอบรมโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง  
     ทั้งนี้ “กองทุน ATK ปลุกพลังสร้างสรรค์”  ได้จัดหาชุดตรวจ ATK  เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการด้านบริการและการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ โดยจำหน่ายในราคาชุดละ 82.50บาท และ มีโครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการการสนับสนุนซื้อได้ในราคาชิ้นละ 41.25บาท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวไปต่อด้วยพลังน้ำใจของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวในอำเภอปากช่องได้ โดยผู้ประกอบการได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุข Universal Prevention ต่อไป โดยพนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการจะต้องตรวจคัดกรองทุก 7วัน (ในอัตราส่วน25%ของจำนวนพนักงาน) 
     การจัดอบรม Covid Supervisor จัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่น จะทำให้มีผู้ประกอบการได้รับประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ “Korat Green Box”