ADS


Breaking News

"ไทยวิวัฒน์ 70 ปี" จับมือ องค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยี ชวนเยาวชนประกวด "THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021"

"ไทยวิวัฒน์ 70 ปี" ผนึก องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ชวนเยาวชนประกวดแนวคิดโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ประกันภัย

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  และ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จัดโครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021 “การประกวดแนวคิดโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย 70 ปี ประกันภัยไทยวิวัฒน์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000  บาท  และเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่อนาคต 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำ InsurTech ในฐานะบริษัทประกันภัยไทย ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยด้วยนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในโอกาส ครบรอบ 70 ปี พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านนวัตกรรมและการประกันภัยให้กับคนไทย จึงได้จัดโครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021 “การประกวดแนวคิดโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย 70 ปี ประกันภัยไทยวิวัฒน์”  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม  100,000  บาท พร้อมโอกาสฝึกประสบการณ์การทำงานด้านนวัตกรรมกับประกันภัยไทยวิวัฒน์

 โดยกำหนดกรอบแนวคิดนวัตกรรมประกันภัย ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน IoT ด้าน AI และด้าน Big Data เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเยาวชน นักศึกษา ผ่านโครงการฯ นำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรอันเป็นกำลังสำคัญในการคิด ต่อยอด และสร้างสรรค์โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยด้วยนวัตกรรมการประกันภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021 ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้าน AI ด้าน Internet of Thing และด้าน Big Data  เพื่อประยุกต์ใช้กับการประกันภัย

บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ให้บริการด้านคลาวด์ที่ครบวงจร ที่มีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลายทั่วโลก ร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ้วติ้งมาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมประกันภัย

    และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมมิติด้านเศรฐกิจและมิติด้านสังคม การพัฒนา Business Model Canvas เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้จริง รวมถึงร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการที่ชนะเลิศเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ Startup เมื่อผ่านเกณฑ์อีกด้วย    

     ทั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน พร้อมส่งแนวคิดโครงการเข้าประกวดในหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย” ภายใต้แนวคิดนวัตกรรม IoT Ai Big data ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม -30 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์

 https://thaivivat.info/3fO819b