ADS


Breaking News

วันนี้ 8 ส.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 19,983 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,503 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,983 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 756,505 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,780 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  350 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  6 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,847 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 177,811 ราย) 
เสียชีวิตรวม 6,204 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 138 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 535,515 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,503 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,786 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,627  ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,080) ปริมณฑล (4,525) จังหวัดอื่น ๆ (12,022)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่นราธิวาส(1) และ ตาก(5)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 202.9  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 182.3  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.82) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  68,950  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 632,987 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,070 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 61 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 326,489  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,901 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,526 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,243,852 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 19,257  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 81,335 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,537 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,132 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4,178 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   7,334  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,250 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม