ADS


Breaking News

วันนี้ 6 ส.ค. จำนวนผู้ป่วยโควิดที่กลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 22,172 ราย มากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มี 21,379 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,379 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 714,684 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,812 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  484 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  10 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  4,073 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 171,213 ราย) 
เสียชีวิตรวม 5,854 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 191 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 495,904 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,172 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 212,926 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,885  ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,700) ปริมณฑล (4,435) จังหวัดอื่น ๆ (11,750)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(4)  ปัตตานี(2)  ยะลา(1) และ ตาก(3)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 2  ราย
- จากประเทศเมียนมา 3 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 201.6  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 181.4  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.96) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  120,945 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 631,879 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,001 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 39  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 63 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 319,250  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,274 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 10,988 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,203,706 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,596  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 80,225 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,507 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,511 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3,700 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   7,244  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,720 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยแะนวัตกรรม