ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 ส.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,027 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 615,314 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,137 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  374 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  2  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,514 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 152,902 ราย) 
เสียชีวิตรวม 4,990 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 133 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 405,322 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,402 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,002 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,651 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,899) ปริมณฑล (3,938) จังหวัดอื่น ๆ (10,814)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 198.5  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 179.2  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.30) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  51,898 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,315 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,790 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 43 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 299,185  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,951 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 9,334 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,113,272 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,786  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,243 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,397 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,299 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3,488 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   8,624  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,306 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม