ADS


Breaking News

อว.เผย 6 ส.ค.ไทยระดมฉีดวัคซีนโควิดทำนิวไฮ 670,834 โดสต่อวัน เข็มสามฉีดแล้ว 175,190 โดส

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 6 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 19,632,537 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,320 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 173.91 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 75.8%”
     ➡️(6 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,320 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 42.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 349 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 166 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 173.91 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (73.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 72.62 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 19,632,537 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 53.41%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,320 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 19,632,537 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 15,180,276 โดส (22.9% ของประชากร)
-เข็มสอง 4,277,071 โดส (6.5% ของประชากร)
-เข็มสาม 175,190 โดส (0.3% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีน 6 ส.ค. 64 จำนวน 670,834 โดส จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 6 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 19,632,537 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 374,437 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 6,101,379 โดส
- เข็มที่ 2 3,430,058 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 8,053,318 โดส
- เข็มที่ 2 554,606 โดส
- เข็มที่ 3 173,768 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 1,025,534  โดส
- เข็มที่ 2 292,401 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 45  โดส
- เข็มที่ 2 6 โดส
- เข็มที่ 3 1,422 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 115.2% เข็มที่2 99.7% เข็มที่3 24.6%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 48.1% เข็มที่2 28.7% เข็มที่3 0%
- อสม เข็มที่1 50.6% เข็มที่2 22.7% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 31% เข็มที่1 5.3% เข็มที่3 0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 27.4% เข็มที่2 7.8% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 29.1% เข็มที่2 1.9% เข็มที่3 0%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 0.9% เข็มที่2 0% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 30.4% เข็มที่2 8.6% เข็มที่3 0.4%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 49.2% เข็มที่2 11.5% เข็มที่2 0.3% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 14.5% เข็มที่3 0.5%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 30.1% เข็มที่2 13.1% เข็มที่3 0.3%
- นนทบุรี เข็มที่1 32.5% เข็มที่2 11% เข็มที่3 0.3%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 32.6% เข็มที่2 5.9% เข็มที่3 0.2%
- ปทุมธานี เข็มที่1 26.3% เข็มที่2 6% เข็มที่3 0.2%
- นครปฐม เข็มที่1 16.9% เข็มที่2 3.7% เข็มที่3 0.2%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 13.8% เข็มที่2 4.5% เข็มที่3 0.2%
- ภูเก็ต เข็มที่1 75.8% เข็มที่2 59.5% เข็มที่3 0.5%
- ระนอง เข็มที่1 40.4% เข็มที่2 12.5% เข็มที่3 0.3%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 21.5% เข็มที่2 8.5% เข็มที่3 0.2%
- พังงา เข็มที่1 39.4% เข็มที่2 11.2% เข็มที่3 0.4%
- กระบี่ เข็มที่1 21.8% เข็มที่2 6.2% เข็มที่3 0.2%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 31.8% เข็มที่2 4% เข็มที่3 0.2%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 173,919,651 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 72,624,709 โดส (18%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 23,199,187 โดส (11.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
3. มาเลเซีย จำนวน 23,161,255 โดส (46.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 
4. ไทย จำนวน 19,632,537 โดส (22.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
5. กัมพูชา จำนวน 13.128,308 โดส (46.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 8,061,116 โดส (74%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
7. เวียดนาม จำนวน 8,061,116 โดส (7.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 2,479,026 โดส (17.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 177,638 โดส (32.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 65.93%
2. อเมริกาเหนือ 11.69%
3. ยุโรป 13.99%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.40%
5. แอฟริกา 1.62%
6. โอเชียเนีย 0.37%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,726.22 ล้านโดส (61.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 494.56 ล้านโดส (18.1%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 348.97 ล้านโดส (54.5%)
4. บราซิล จำนวน 147.21 ล้านโดส (36%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (80.6% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (79%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)  
3. บาห์เรน (78.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. กาตาร์ (69%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
5. สิงคโปร์ (69.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
6. อุรุกวัย (68.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
7. ชิลี (67.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)       
8. แคนาดา (66.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)    
9. เดนมาร์ก (65.4%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)   
10. ภูฏาน (64.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)