ADS


Breaking News

อว.เผย 21 ส.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วรวม 26.42 ล้านโดส เข็มสามฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุขแล้ว 75%

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 21 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 26,428,101 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,898 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 224.25 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 82.5%”

     ➡️(21 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,898 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 36.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 361 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 170 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 224.25 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 88.19 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 26,428,101 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 55.17%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,898 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 26,428,101 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 19,973,692 โดส (30.2% ของประชากร)

-เข็มสอง 5,920,614 โดส (8.9% ของประชากร)

-เข็มสาม 533,795 โดส (0.8% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 21 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 26,428,101 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 609,435 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 461,837 โดส/วัน 

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 8,872,131 โดส

- เข็มที่ 2 3,456,473 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 9,267,048 โดส

- เข็มที่ 2 1,693,231 โดส

- เข็มที่ 3 201,671 โดส


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 1,696,790  โดส

- เข็มที่ 2 743,425 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 137,723  โดส

- เข็มที่ 2 27,485 โดส

- เข็มที่ 3 332,124 โดส

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 121.6% เข็มที่2 105.4% เข็มที่3 75%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 53.4% เข็มที่2 32.4% เข็มที่3 0%

- อสม เข็มที่1 60.1% เข็มที่2 28% เข็มที่3 0%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 35.4% เข็มที่1 6.7% เข็มที่3 0%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 38.5% เข็มที่2 11.9% เข็มที่3 0%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 38.6% เข็มที่2 4.2% เข็มที่3 0%

- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 4.2% เข็มที่2 0.3% เข็มที่3 0%

รวม เข็มที่1 39.9% เข็มที่2 11.8% เข็มที่3 1.1%

     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 60.6% เข็มที่2 14.8% เข็มที่3 1.1% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 82.5% เข็มที่2 18.9% เข็มที่3 1.6%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 38.1% เข็มที่2 15.8% เข็มที่3 0.5%

- นนทบุรี เข็มที่1 38.4% เข็มที่2 13.4% เข็มที่3 0.7%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 41.1% เข็มที่2 8.5% เข็มที่3 0.6%

- ปทุมธานี เข็มที่1 38.7% เข็มที่2 8.9% เข็มที่3 0.5%

- นครปฐม เข็มที่1 24.5% เข็มที่2 6.2% เข็มที่3 0.7%


จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 19.2% เข็มที่2 6.5% เข็มที่3 0.7%

- ชลบุรี เข็มที่1 33.1% เข็มที่2 10.5% เข็มที่3 1.0%

- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 21.3% เข็มที่2 6% เข็มที่3 0.4%

- สงขลา เข็มที่1 26.4% เข็มที่2 8.4% เข็มที่3 1.1%

- ยะลา เข็มที่1 29% เข็มที่2 9.2% เข็มที่3 0.7%

- ปัตตานี เข็มที่1 21.8% เข็มที่2 7% เข็มที่3 0.5%

- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 44% เข็มที่2 6.8% เข็มที่3 0.6%

       6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 224,255,395 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 88,197,072 โดส (20.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. มาเลเซีย จำนวน 30,370,403 โดส (54.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 29,127,240 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca   

4. ไทย จำนวน 26,428,101 โดส (30.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 

5. กัมพูชา จำนวน 17,664,675 โดส (56.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

6. เวียดนาม จำนวน 16,306,199 โดส (15%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm

7. สิงคโปร์ จำนวน 8,707,880 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

8. ลาว จำนวน 3,707,109 โดส (28%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

9. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

10. บรูไน จำนวน 246,716 โดส (41%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.97%

2. อเมริกาเหนือ 10.97%

3. ยุโรป 13.17%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.64%

5. แอฟริกา 1.83%

6. โอเชียเนีย 0.42%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 1,912.42 ล้านโดส (68.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. อินเดีย จำนวน 572.28 ล้านโดส (20.9%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 360.63 ล้านโดส (56.4%)

4. บราซิล จำนวน 173.65 ล้านโดส (42.3%) 

5. ญี่ปุ่น  จำนวน 115.65 ล้านโดส (45.9%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (87.9% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)

2. บาห์เรน (82.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (82%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)  

4. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

5. กาตาร์ (75.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

6. อุรุกวัย (74.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

7. ชิลี (72.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)   

8. เดนมาร์ก (71.7%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)     

9. อิสราเอล (69.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 

10. แคนาดา (52.18%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)