ADS


Breaking News

อว.เผย 19 ส.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วรวม 25.16 ล้านโดส เข็มสามฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุขแล้ว 73%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 219.6 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 80.3%”
     ➡️(19 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 359 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 169 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 219.6 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 86.91 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 25,167,060 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.90%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,783 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 25,167,060 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 19,143,574 โดส (28.9% ของประชากร)
-เข็มสอง 5,503,882 โดส (8.3% ของประชากร)
-เข็มสาม 519,604 โดส (0.8% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 19 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 548,311 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 410,784 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 8,389,355 โดส
- เข็มที่ 2 3,451,935 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 9,077,606 โดส
- เข็มที่ 2 1,358,390 โดส
- เข็มที่ 3 199,538 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 1,564,381 โดส
- เข็มที่ 2 666,738 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 112,232 โดส
- เข็มที่ 2 26,819 โดส
- เข็มที่ 3 320,066 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 121% เข็มที่2 104.7% เข็มที่3 73%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 52.6% เข็มที่2 31.6% เข็มที่3 0%
- อสม เข็มที่1 58.6% เข็มที่2 26.6% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 33.7% เข็มที่1 7.2% เข็มที่3 0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 36.7% เข็มที่2 10.9% เข็มที่3 0.1%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 36.9% เข็มที่2 3.4% เข็มที่3 0%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 3.4% เข็มที่2 0.2% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 38.5% เข็มที่2 11% เข็มที่3 1%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 58.7% เข็มที่2 14% เข็มที่3 1.1% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 80.3% เข็มที่2 18% เข็มที่3 1.5%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 36.9% เข็มที่2 15% เข็มที่3 0.5%
- นนทบุรี เข็มที่1 37.2% เข็มที่2 12.9% เข็มที่3 0.7%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 39.6% เข็มที่2 7.9% เข็มที่3 0.5%
- ปทุมธานี เข็มที่1 36.4% เข็มที่2 8.2% เข็มที่3 0.4%
- นครปฐม เข็มที่1 23.3% เข็มที่2 5.8% เข็มที่3 0.6%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 18.2% เข็มที่2 6% เข็มที่3 0.6%
- ชลบุรี เข็มที่1 31.5% เข็มที่2 9.8% เข็มที่3 1%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 19.6% เข็มที่2 5.3% เข็มที่3 0.4%
- สงขลา เข็มที่1 24.7% เข็มที่2 8% เข็มที่3 1.1%
- ยะลา เข็มที่1 27.9% เข็มที่2 9.1% เข็มที่3 0.6%
- ปัตตานี เข็มที่1 21.2% เข็มที่2 6.6% เข็มที่3 0.5%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 42.8% เข็มที่2 5.9% เข็มที่3 0.6%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 219,605,012 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 86,912,329 โดส (20.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. มาเลเซีย จำนวน 29,368,856 โดส (53.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 29,127,240 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca   
4. ไทย จำนวน 25,167,060  โดส (28.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
5. กัมพูชา จำนวน 17,208,634 โดส (54.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
6. เวียดนาม จำนวน 15,922,537 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
7. สิงคโปร์ จำนวน 8,678,421 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 3,482,206 โดส (25.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 237,729 โดส (39.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.94%
2. อเมริกาเหนือ 11.05%
3. ยุโรป 13.26%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.54%
5. แอฟริกา 1.8%
6. โอเชียเนีย 0.41%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,887.27 ล้านโดส (67.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 560.65 ล้านโดส (20.5%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 358.60 ล้านโดส (56.1%)
4. บราซิล จำนวน 168.16 ล้านโดส (41%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 113.35 ล้านโดส (44.9%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (87.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. บาห์เรน (82%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (81.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)  
4. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
5. กาตาร์ (74.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
6. อุรุกวัย (73.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
7. เดนมาร์ก (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)   
8. ชิลี (69.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)     
9. ภูฏาน (69.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
10. แคนาดา (69.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)