ADS


Breaking News

ดย. ปั้น! เด็กและเยาวชน เป็น นักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์ รุ่นที่ 1

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคม FYAA สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ 
ร่วมกันเปิดโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชน
ปั้นเป็น “นักข่าวเยาวชน” วิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 1
     วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์ ออนไลน์ รุ่นที่ 1 ONLINE ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย (FYAA) สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ www.thailandonair.com  สถานีเด็ก kids station รายการเกาะติดสะกิดข่าว รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง รายการมอนิ่งแมกกาซีน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และรายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
     นางสุภัชชา เปิดเผยว่า  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝัน อยากประกอบอาชีพนักข่าว โดยมีเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 18 ปี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 44 คน เด็กและเยาวชนทั้งหมดจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากคณะวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในวงการข่าววิทยุและโทรทัศน์ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร และบัตรนักข่าวเยาวชนอาสา “ต้นกล้านิวส์” จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์  
     นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า  การอบรมในครั้งนี้ เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในช่วงวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 จะเรียนรู้ในภาคทฤษฎี ส่วนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม -24 กันยายน 2564  จะเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ โดยการฝึกเป็นนักข่าววิทยุ และการฝึกเป็นนักข่าวโทรทัศน์  ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้กับวิทยากรที่เป็นนักข่าวมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชนหลายท่าน อาทิ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา, คุณบุญมา ศรีหมาด, คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย, ดีเจโบว์ สุรัตนาวี สุวิพร จากคลื่น HITZ 955, อาจารย์ภูสิต ธวัชวิเชียร,  และวิทยากรอีกหลายท่าน ฯลฯ ซึ่งผลงานของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะนำไป เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network  รวมถึงช่องทาง Social Media ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
     หวังว่าเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์ รุ่นที่ 1 จะได้นำความรู้ในการเป็นนักข่าวเยาวชนที่ดี สามารถสร้างสรรค์ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สังคม และประเทศชาติต่อไป นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย