ADS


Breaking News

ขอเชิญ รพ.ที่ขาดแคลนแจ้งขอรับเครื่อง Chula HFNC ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

ขอเชิญโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแจ้งความประสงค์ขอรับเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

ตามที่สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการผลิตเครื่อง Chula HFNC โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานสามารถรวบรวมเงินบริจาคสำหรับผลิตเครื่องได้จำนวน 500 เครื่องแล้ว โดยจะประกอบเครื่องที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การผลิตเครื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมด้วยอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อการรักษา (ดังภาพประกอบ) เพื่อให้โรงพยาบาลผู้รับสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

หากโรงพยาบาลใดมีความประสงค์ขอรับ เครื่อง Chula HFNC นี้ ขอให้ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย ที่อยู่  1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร.02-252-0161-4