ADS


Breaking News

ก.ล.ต. ผนึก "สมาคมโรงแรมไทย" จัดสัมมนาแนะนำช่องทางระดมทุนเสริมสภาพคล่องสำหรับธุรกิจโรงแรม

     วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย REIT buy-back และอีกหลากหลายเครื่องมือจากตลาดทุน” เพื่อแนะนำช่องทางการระดมทุนสำหรับการเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการโรงแรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ผู้ประกอบการโรงแรมรวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 80 ราย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

     นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. ในฐานะผู้กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยตระหนักถึงปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ จึงได้ทำงานเชิงรุกตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณากลไกและเครื่องมือในตลาดทุนเพื่อมีส่วนช่วยผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 นี้ไปให้ได้ จึงมีแนวคิดในการนำทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งเป็นช่องทางการระดมทุนหนึ่งในตลาดทุนมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกิจการโรงแรม ที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า REIT buy-back”

     นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า “เห็นด้วยว่า REIT buy-back เป็นอีกช่องทางการระดมทุนที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถเลือกใช้ เพื่อให้กิจการมีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินกิจการต่อไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยทางสมาคมโรงแรมจะนำประเด็นต่าง ๆ ไปหารือเพิ่มเติมร่วมกับหอการค้าไทยและ ก.ล.ต. ต่อไป”
     ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ REIT buy-back มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเปิดทางให้ผู้ประกอบการสามารถขายทรัพย์สินให้แก่ REIT พร้อมกับมีกลไกให้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้ในอนาคต ตามระยะเวลาและราคาที่ตกลงกัน และผู้ประกอบการยังสามารถทำข้อตกลงในการเช่าทรัพย์สินกลับไปบริหารได้ด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินไปช่วยเสริมสภาพคล่องกิจการ และยังสามารถรักษาความเป็นเจ้าของทรัพย์สินไว้ได้ โดยซื้อทรัพย์สินกลับคืนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
     นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้แนะนำช่องทางระดมทุนอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถเลือกใช้ได้เพิ่มเติม เช่น การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิง (real estate-backed ICO) และการระดมทุนจากตลาดทุนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ ก.ล.ต. เปิดให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs/Startups) สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งในรูปแบบของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป