ADS


Breaking News

การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม

ปัจจุบันตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติถือเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปในย่านชุมชน หลายคนต้องพึ่งพาตู้เหล่านี้เพราะเป็นทางเดียวที่จะเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดในราคาย่อมเยา แต่อย่างไรก็ตามน้ำที่นำมาใช้ต้อง มีความสะอาด ปลอดภัย รวมถึงตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติจะต้องมีลักษณะที่น่าใช้ และมีมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริการจัดการคุณภาพน้ำดื่มเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าน้ำที่บริโภคไปน้ำมีความสะอาดและปลอดภัย เช่นเดียวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือ วช. โดยได้มีการสนับสนุนงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำดื่มแก่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการตรวจสอบคุณภาพของกดน้ำดื่มอัตโนมัติ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้ในทางปฏิบัติได้