ADS


Breaking News

วช.ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ กรอบการวิจัยฯ 65 และผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม
ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
NRCT Open House 2021
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. พบผู้ร่วมเสวนาออนไลน์ ดังนี้
พิธีเปิด NRCT Open House 2021 : “แผนงานการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ : KM ตอบโจทย์ประเทศ”
โดย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เป้าหมายและระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ขับเคลื่อนระบบ ววน.”
โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
การเสวนา เรื่อง “การเลือกประเด็นสำคัญใน 4 มิติ และการวางกระบวนการในโครงการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ทุน KM”
ผู้ดำเนินการเสวนา
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ร่วมเสวนา
• ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ”
โดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง”
โดย นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
• ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม”
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน พึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ”
โดย นายสมบูรณ์ วงค์กาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ประเด็น “กลไกการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม : Demand & Supply
ความจำเป็นที่ผู้ขอรับทุนต้องทำความเข้าใจ”
โดย ดร. มารยาท สมุทรสาคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปแบบการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)
นายธีรวัฒน์ บุญสม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช.
นางสาวภาวณี คำชาลี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย วช.
สามารถร่วมชมผ่านระบบ ZOOM ได้ผ่าน Link นี้นะคะ
Join Zoom Meeting 1
Join Zoom Meeting 2
วช. จะรวบรวมไฟล์นำเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายวัน (เฉพาะส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link นี้