ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,166 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 289,233  ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,961 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 84 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,109  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 79,810 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,276 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 50 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 223,437 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,534 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 63,520 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,729) ปริมณฑล (1,565) จังหวัดอื่น ๆ (2,776)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ ตาก(2) จันทบุรี(7) และ สระแก้ว(3)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 184.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168.9  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  4,169 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,293 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,387  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.08
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 65 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 165,405  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,749 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,419 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 778,652  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,045 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 54,291 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 720  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,244 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 210 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   890  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 86 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม