ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,082 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 391,989 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,443 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  42  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,470 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 105,281 ราย) 
เสียชีวิตรวม 3,240 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 141 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 278,184 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,327 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,565 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,913 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,302) ปริมณฑล (2539) จังหวัดอื่น ๆ (5,072)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 42 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่จันทบุรี(1) กรุงเทพฯ(5)  ภูเก็ต(2) สระแก้ว(9) ตาก(23)  และ เชียงราย(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
- จากประเทศเมียนมา 25 ราย
- จากประเทศอินเดีย  5 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2  ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 190  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173.4  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.17) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  40,529  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,606 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,112 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 55 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 218,739  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,910 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,536ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 893,323 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 12,541 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 65,500 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,052 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,187 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,009 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   3,336  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 225 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม