ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,539 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 336,371 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,113 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 103 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,305 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 91,841 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,711 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 86 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 247,971 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,053ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 85,689 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,418 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,741 ) ปริมณฑล (2,801) จังหวัดอื่น ๆ (3,876)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ตาก(1)  เชียงราย(1) อยู่ระหว่างประสาน(2) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(6)ตากและ จันทบุรี(7)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 13 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศบังคลาเทศ 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.44) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  14,535 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,821 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,475 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 61 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 83 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 188,752  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,667 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,756 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 827,191 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 9,353 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,978 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 881 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,630 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 453 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   1,853  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 112 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม