ADS


Breaking News

ไทย ตรวจ COVID-19 ด้วย RT-PCR แล้ว 9.71 ล้านตัวอย่าง โดยวันที่ 11-17 ก.ค.64 ตรวจกว่า 483,304 ตัวอย่าง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍
🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 9,712,022 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 138,774 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
▶️ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 483,304 ตัวอย่าง 
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 348 ห้องปฏิบัติการ
📚แหล่งข้อมูล: 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุขและ
ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์
และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม