ADS


Breaking News

อว. มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ PAPR PPE ต่อเนื่องแก่ สธ. รับมือโควิด-19

การส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR)
จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด
ประธานส่งมอบนวัตกรรม
ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(ที่สามจากซ้าย)
ผู้รับมอบนวัตกรรม
นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ที่สี่จากซ้าย)
ผู้ร่วมส่งมอบนวัตกรรม
 ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ที่สองจากซ้าย)
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(ที่หนึ่งจากซ้าย)
ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ที่ห้าจากซ้าย)

        วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบนวัตกรรมฯ ในการมอบนวัตกรรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมส่งมอบประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายแพทย์เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการ PAPR ผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และกลุ่มสหศาสตร์นวัตกรรมไทยด้านต้านภัยโควิด (ThaiMic-TMIC) รวมกันส่งมอบ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)(ถนนโยธี)

         ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคขาดแคลนอย่างมาก โรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่สามารถจัดหานำมาใช้งานได้อย่างเพียงพอ บุคลากรด้านสุขภาพ จึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติงานสูง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีหนังสือขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ ชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มายัง วช.

      วช. ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัย พัฒนา หน่วยงานบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงสนับสนุนนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ ชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. และ วช. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งชุด PAPR มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นรุ่นที่สาม ทำให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ วช. ได้มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จำนวน 2,500 ชุด และวช. ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 2,500 ชุด และชุด Coverall จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก บริษัทผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทยอย่าง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนจัดส่งฟรีทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้แพทย์ พยาบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด่านหน้าจะได้รับชุดอย่างรวดเร็วที่สุด ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสหศาสตร์นวัตกรรมไทยต้านภัยโควิด หรือ ThaiMic ในการกำหนดโรงพยาบาล และจำนวนอุปกรณ์ อีกด้วย

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ 
รองปลัด สธ.
นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์
หัวหน้าโครงการ PAPR

#อว. #วช. #กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI 
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #NRCT