ADS


Breaking News

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนแล้ว 10.67 ล้านโดส , ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,176 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 98.709 ล้านโดส

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 10,670,897 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,176 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 98.709 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 70.98%”
     ➡️(4 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,176 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 40.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 330 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 157 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 98.709 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (59.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 46.043 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 10,670,897 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 48.5%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,176 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  10,670,897 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 7,721,150 โดส (11.7% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 2,949,747 โดส (4.5% ของประชากร)
     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 3 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 10,572,292 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 270,070 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 95,001 โดส
- เข็มที่ 2 75 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 4,000,314 โดส
- เข็มที่ 2 61,668 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 3,625,835 โดส
- เข็มที่ 2 2,888,004 โดส
     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 94.52% ไม่มีผลข้างเคียง
- 5.48% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 - ปวดกล้ามเนื้อ 1.32%
 - ปวดศีรษะ 0.98%
 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.70%
 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.64%
 - ไข้ 0.43%
 - คลื่นไส้ 0.29%
 - ท้องเสีย 0.19%
 - ผื่น 0.16%
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.12%
 - อาเจียน 0.08%
- อื่น ๆ 0.56%
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 107.1% เข็มที่2 95.4%
- อสม เข็มที่1 31.2% เข็มที่2 16.9%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 11.9% เข็มที่2 0.7%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 14.2% เข็มที่1 3.2%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 34.3% เข็มที่2 22%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 13.1% เข็มที่2 5%
รวม เข็มที่1 15.4% เข็มที่2 5.9%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 24.95% เข็มที่2 8.39% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 33.98% เข็มที่2 10.96%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 20.23% เข็มที่2 12.13%
- นนทบุรี เข็มที่1 19.65% เข็มที่2 7.73%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 17.64% เข็มที่2 4.18%
- ปทุมธานี เข็มที่1 11.09% เข็มที่2 3.78%
- นครปฐม เข็มที่1 6.09% เข็มที่2 2.05%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 6.16% เข็มที่2 2.36%
- ภูเก็ต เข็มที่1 70.98% เข็มที่2 57.28%
- ระนอง เข็มที่1 27.43% เข็มที่2 6.50%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 14.22% เข็มที่2 6.21%
    - เกาะสมุย เข็มที่1 62.05% เข็มที่2 42.19%
    - เกาะเต่า เข็มที่1 58.40% เข็มที่2 11.84%
    - เกาะพะงัน เข็มที่1 30.17% เข็มที่2 6.17%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 98,709,985 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 46,043,309 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 11,016,198 โดส (7.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. ไทย จำนวน 10,670,897 โดส (11.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
4. มาเลเซีย จำนวน 8,800,700 โดส (19.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5. กัมพูชา จำนวน 7,690,814 โดส (26.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 5,630,805 โดส (59.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 
7. เวียดนาม จำนวน 3,867,407 โดส (3.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. พม่า จำนวน 3,368,042 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 1,530,667 โดส (12.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 91,146 โดส (17.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.25%
2. อเมริกาเหนือ 13.79%
3. ยุโรป 15.17%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.95%
5. แอฟริกา 1.53%
6. โอเชียเนีย 0.31%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,283.18 ล้านโดส (45.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหภาพยุโรป จำนวน 377.76 ล้านโดส (42.5%) 
3. อินเดีย จำนวน 350.54 ล้านโดส (12.8%)
4. สหรัฐอเมริกา จำนวน 329.97 ล้านโดส (51.5%) 
5. บราซิล จำนวน 104.08 ล้านโดส (24.8%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
2. บาห์เรน (69.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
3. มัลดีฟส์ (68.0% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
4. ชิลี (60.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. อิสราเอล (59.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
6. สหราชอาณาจักร (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7. กาตาร์ (57.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
8. อุรุกวัย (57.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)  
9. มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
10. ฮังการี (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)