ADS


Breaking News

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนแล้ว 9.92 ล้านโดส , ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,059 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 93.57 ล้านโดส

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 9,927,698 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,059 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 93.570 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 69.73%

.     ➡️(1 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,059 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 42.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 327 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 155 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 93.570 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (55.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 43.808 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 9,927,698 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 48.2%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,059 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  9,927,698 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 7,110,854 โดส (10.7% ของประชากร)

-เข็มสอง 2 2,816,844 โดส (4.3% ของประชากร)

     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 1 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 9,927,698  โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 260,062 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 41,232 โดส

- เข็มที่ 2 37 โดส

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 3,488,013 โดส

- เข็มที่ 2 59,786 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 3,581,609 โดส

- เข็มที่ 2 2,757,021 โดส

     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

- 94.11% ไม่มีผลข้างเคียง

- 5.89% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

 - ปวดกล้ามเนื้อ 1.41%

 - ปวดศีรษะ 1.05%

 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.76%

 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.69%

 - ไข้ 0.46%

 - คลื่นไส้ 0.32%

 - ท้องเสีย 0.21%

 - ผื่น 0.17%

 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.13%

 - อาเจียน 0.09%

- อื่น ๆ 0.61%

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 106.1% เข็มที่2 94.6%

- อสม เข็มที่1 29.3% เข็มที่2 16.4%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 10.7% เข็มที่2 0.6%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 12.7% เข็มที่1 3.0%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 32.8% เข็มที่2 21.0%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 12.0% เข็มที่2 4.7%

รวม เข็มที่1 14.2% เข็มที่2 5.6%

     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 22.87% เข็มที่2 8.05% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 31.32% เข็มที่2 10.61%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 18.76% เข็มที่2 11.73%

- นนทบุรี เข็มที่1 18.01% เข็มที่2 7.34%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 15.65% เข็มที่2 3.85%

- ปทุมธานี เข็มที่1 9.82% เข็มที่2 3.40%

- นครปฐม เข็มที่1 5.70% เข็มที่2 1.97%


จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 5.66% เข็มที่2 2.23%

- ภูเก็ต เข็มที่1 69.73% เข็มที่2 55.63%

- ระนอง เข็มที่1 24.78% เข็มที่2 6.46%

- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 12.73% เข็มที่2 6.15%

    - เกาะสมุย เข็มที่1 57.18% เข็มที่2 41.95%

    - เกาะเต่า เข็มที่1 31.41% เข็มที่2 11.84%

    - เกาะพะงัน เข็มที่1 20.09% เข็มที่2 6.17%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 88,726,716 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 43,808,549 โดส (10.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 10,443,407 โดส (7.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. ไทย จำนวน 9,927,698 โดส (10.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

4. มาเลเซีย จำนวน 8,083,685 โดส (17.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

5. กัมพูชา จำนวน 7,251,656 โดส (24.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 

6. สิงคโปร์ จำนวน 5,365,803 โดส (55.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 

7. เวียดนาม จำนวน 3,776,980 โดส (3.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. พม่า จำนวน 3,368,042 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 1,460,294 โดส (12,4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 84,458 โดส (15.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 62.86%

2. อเมริกาเหนือ 14.08%

3. ยุโรป 15.26%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.9%

5. แอฟริกา 1.59%

6. โอเชียเนีย 0.31%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 1,225.73 ล้านโดส (43.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหภาพยุโรป จำนวน 364.66 ล้านโดส (41.0%) 

3. อินเดีย จำนวน 335.47 ล้านโดส (12.3%)

4. สหรัฐอเมริกา จำนวน 326.52 ล้านโดส (51.0%) 

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

2. บาห์เรน (68.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

3. มัลดีฟส์ (68.0% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)

4. อิสราเอล (59.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

5. ชิลี (59.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหราชอาณาจักร (58.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

7. กาตาร์ (56.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)

8. อุรุกวัย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)  

9. มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)

10. ฮังการี (53.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)