ADS


Breaking News

เฉลิมพระเกียรติ ร.10 วัดเมืองยะลา มอบเครื่องออกซิเจน High Flow และ PAPRs แก่ รพ. 3 จังหวัดชายแดนใต้

     เมื่อ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องออกซิเจน High Flow จำนวน 60 เครื่อง และเครื่อง PAPRs จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์อินทร์ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลาพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส รวมถึงศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ 
     สำหรับเครื่อง High Flow ราคาเครื่องละ 200,000 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด 19 โดยงบประมาณในการจัดซื้อจำนวน 12 ล้านบาทได้รับจากการทำบุญ และร่วมบริจาคจากศิษยานุศิษย์และบุคคลภายนอก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ฯ ในครั้งนี้ 
     High Flow เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยผู้ป่วย โดยการรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราไหลสูง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจ จากสาเหตุต่างๆ และใช้ฝึกการหายใจให้สามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 อย่างรุนแรง
     นอกจากนี้ขีดความสามารถการทำงานของเครื่องฯ โดยจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง จะช่วยผู้ป่วยหายใจและอัตราการไหลของอากาศสูงถึง 60 ลิตรต่อนาที พร้อมให้ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม ผ่านทางสายเข้าจมูกในความเข้มข้นของออกซิเจนคงที่ ซึ่งจะช่วยกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค้างในโพรงจมูก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายเสมหะ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายทำให้ชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่รุนแรง