ADS


Breaking News

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ มอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน)​ ดอนเมือง

นาวาอากาศเอก​นายแพทย์​ นคร​ บุญ​มี​ 
ผู้อ​ำ​นว​ยการ​โรง​พ​ยา​บา​ล

     สถานการณ์​ Covid-19 ทางสมาคมนักเรียนเก่า​ภาคพื้น​ยุโรป​ในพระบรม​ราชูปถัมภ์​ โดยนายกสมาคม​ คุณณรงค์​ รักวงษ์​ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือสังคม

คุ​ณณรงค์​ รักวงษ์
นายก​มสาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป

     จึงขอเป็นส่​วนร่วมช่วยเหลือสังคมนำเงินจำนวน 100,000 บาทและอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์​ เช่น​ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, ถุงมือไนไตรจำนวน 300  กล่อง

นายกสมาคมและคณะกรรมการ​
วันที่ ​15​ กรกฏาคม​ 2564​

     รวมถึงขนมและกาแฟมอบให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจจึงนำคณะกรรมการสมาคม​ รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณสุกันยา​ นิมมานเหมินท์​ อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปและคุณธาริณี​ บูรณะ​พิมพ์​ ที่ปรึกษาสมาคมกิตติมศักดิ์​ ร่วมมอบแก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)​ (ทอ)​ ซึ่งนาวาอากาศเอก​ นาย​แพทย์​นคร​ บุญ​มี​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมารับมอบในครั้งนี้

คุณสุกันยา​ นิมมาน​เห​มินท์​
อดีต​นายก​
และ
คุณธาริณี​ บูรณะ​พิมพ์​
ที่ปรึกษา​สมาคม​กิตติ​ม​ศักดิ์​