ADS


Breaking News

"ซีพี ออลล์" คว้า 3 รางวัล จากงาน Institutional Investor Awards 2021 (II Awards)

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า Institutional Investor LLC ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านการเงินระหว่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งได้รับการยอมรับมากว่า 50 ปี ได้ประกาศผล รางวัล Institutional Investor (II Awards) ประจำปี 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องบุคคล และบริษัทที่เป็นเลิศในด้านการบริหารการเงิน โดยในปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ คว้าไปถึง 3 รางวัล ได้แก่ Honored Companies ที่มอบให้กับ บมจ.ซีพี ออลล์ Best CFO สำหรับตนเอง คือ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ และ Best IR Program สำหรับสำนักลงทุนสัมพันธ์  

โดยรางวัล Honored Companies ของ บมจ.ซีพี ออลล์ นั้นอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Consumer/Staples ในกลุ่มประเทศ Rest of Asia (ไม่รวมจีน และญี่ปุ่น) ขณะที่รางวัล Best CFO ลำดับที่ 3 นั้น จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Consumer/Staples ในกลุ่มประเทศ Rest of Asia (ไม่รวมจีน และญี่ปุ่น) รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของ CFO ในการจัดสรรเงินทุน การดูแลทางด้านการเงิน และการสื่อสารต่อบุคคลภายนอก และรางวัล Best IR Program ลำดับที่ 3 จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Consumer/Staples ในกลุ่มประเทศ Rest of Asia (ไม่รวมจีน และญี่ปุ่น) ที่สำนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับนั้นแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำ NDR การประชุมทางโทรศัพท์ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับหลักการและแนวทางการสื่อสาร และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดี ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลได้ทันเวลาสม่ำเสมอและมีความละเอียดถูกต้อง ทั้งยังมีความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด การสื่อสารกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 

“การสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลภายนอก ถือเป็นการสื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (บรรษัทภิบาล) บนพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ ความยุติธรรม (Fairness) ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) การได้รับการเสนอชื่อ และรับรางวัลจากการลงคะแนนจากนักวิเคราะห์ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายนั้น สะท้อนให้เห็นว่าซีพี ออลล์ได้มีการเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจลงทุนในบริษัท” นายเกรียงชัย กล่าว

สำหรับการพิจารณา Institutional Investor Awards นั้นมาจากการลงคะแนนผ่านการสำรวจของนักวิเคราะห์ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยเสนอชื่อบริษัททั้งหมด 1,438 แห่งและบุคคล 2,690 ราย จาก 18 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีการพิจารณาในหลายองค์ประกอบ อาทิ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การสื่อสารและการให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การตอบสนองต่อโควิด-19 ความยั่งยืนในบริบทสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นต้น