ADS


Breaking News

สทนช. เตรียมพร้อมเปิดค่ายออนไลน์​ ปั้นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

สทนช. เตรียมพร้อมเปิดค่ายออนไลน์​ เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ  Blue-Net Camp ครั้งที่ 1 มุ่งพัฒนาแนวคิดการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  (สทนช.) ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ออนไลน์ Blue-Net Camp ครั้งที่ 1 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  


    โดยกิจกรรมค่ายออนไลน์​ เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ  Blue-Net Camp ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ และกำหนดให้จัดกิจกรรมขึ้น จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2654 มาเป็นวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบของค่ายออนไลน์​


ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อนำมาบูรณาการ วางกรอบและกำหนดแนวทาง การพัฒนาแนวคิด รวมถึง นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำและการขับเคลื่อนอย่างรอบด้าน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้และนำไปพัฒนาต่อยอด 


โดยกิจกรรมจะเริ่มจากพิธีเปิดค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp ครั้งที่ 1 เป็นทางการ รวมทั้งมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วยพิธีประกาศยกย่องเชิดชูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ประจำปี 2564 ทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อรับมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ลงนามโดย นายกรัฐมนตรี


ส่วนในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564  กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการระดมการพัฒนาแนวคิดการจัดการน้ำ พร้อมร่วมขับเคลื่อน แนวคิดนวัตกรรม โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้ง 50 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กูรูด้านน้ำผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยความรู้จากการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมดัวกล่าวนำมาสู่การนำเสนอใน  2  แนวทางด้วยกัน ได้แก่


  1. นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ ได้แก่ การพัฒนาตัวดูดซับความสกปรกในน้ำ จากกากกาแฟ (Coffee-Sorb) และการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่บำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีธรรมชาติ (Constructed wetlands as Nature-based Solutions (NBS)) 

  2. นวัตกรรมการสื่อสารและขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ในการร่วมประหยัดน้ำและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับน้ำ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ "น้ำยิ้ม" (Smile Water) และการจัดทำสื่อไวรัล รณรงค์การแปรงฟันแห้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่ถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับน้ำ

ปิดท้ายด้วย พิธีการมอบเกียรติบัตรเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ที่ลงนามโดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีปิดค่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ออนไลน์ Blue-Net Camp ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564


ติดตามกิจกรรมผ่าน YouTube Channel : ONWR Youth Move