ADS


Breaking News

สทนช. จัดค่ายเยาวชนออนไลน์เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีบริหารทรัพยากรน้ำ จากวิทยากรคนเก่ง “ปวรรฐภูมิ เจริญสุข”

สทนช. เดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ Blue-Net Camp#1 ดึงวิทยากรคนเก่งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในต่างประเทศ เพื่อผลักดันคนรุ่นใหม่ร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  


ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึง การขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังการขับเคลื่อนของเยาวชนก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ หรือ Valuing Water : Valuing IWRM with Youth Action โดยจัดให้มีกิจกรรม Blue-Net Camp#1 ค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ พร้อมกับดึงคนรุ่นใหม่ที่เก่งและมีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้


ปวรรฐภูมิ เจริญสุข (ไบร์ท) วิทยากรหนุ่ม ผู้หลงใหลศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Water) กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ)


การทำงานเป็น “ที่ปรึกษา” หน้าที่หลักคือ ช่วยสนับสนุนกระบวนการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ให้ลุ่มน้ำสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้มาตรการทางระบบนิเวศผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและการปรับตัว โดยอาศัยระบบนิเวศ ทั้งยังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารของโครงการ ช่วยออกแบบกลยุทธ์การสื่อสาร เขียนข่าวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ


ก่อนหน้า ปวรรฐภูมิ  เคยเป็นวิทยากรงานอาสาสมัครต่าง ๆ และงานประชุมประจำปีของบริษัท มีหน้าที่หลักในการช่วยคิดและออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการประชุม เช่น จัดประชุม “การออกแบบและดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพ” โดยต้องคำนึงถึงกิจกรรมทั้งเชิงเทคนิคและกิจกรรมเชิงสันทนาการ สร้างความสนุก และการมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ได้จริง

ในปีนี้ ปวรรฐภูมิ มีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากร หนึ่งในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หัวข้อ “เทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในต่างประเทศ”


“ดีใจมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ เพราะมองว่าความรู้ในส่วนนี้ มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริบทปัจจุบัน เยาวชนก็มีความสนใจและตื่นตัว ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมากขึ้น สังเกตได้จากช่วงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยาวชนมีการตั้งคำถามในหลาย ๆ ประเด็นและพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่วิทยากรมอบให้”

ในฐานะวิทยากร ปวรรฐภูมิ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับเยาวชนกลุ่มนี้ ที่มีความกระตือรือร้นและอยากเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำของไทย เห็นได้ว่าเยาวชนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพราะแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อและประเด็นใหม่มาให้เยาวชนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่เรียนรู้มากขึ้นเป็นอย่างมาก


ค่ายเยาวชน Blue-Net Camp#1 ครั้งนี้ ปวรรฐภูมิ ได้ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในต่างประเทศ” ผ่านช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นเนื้อหาหลักสำคัญ ๆ เข้ามาช่วยให้กิจกรรม มีความสนุก ครอบคลุมครบถ้วนและน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังการขับเคลื่อนของเยาวชนก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Valuing Water : Valuing IWRM with Youth Action “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (IWRM : Integrated Water Resources Management การจัดการน้ำร่วมกันอย่างบูรณาการ) 


ติดตามกิจกรรม Blue-Net Camp#1 ค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ 6-7-8 สิงหาคม 2564 นี้ 

ผ่าน YouTube Channel : ONWR Youth Move