ADS


Breaking News

เจ้าหน้าที่สำรวจภัย ของ "ธนชาตประกันภัย" พร้อมใจลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด


บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนวาระการฉีดวีคซีนแห่งชาติของรัฐบาล จึงออกนโยบายให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด - 19 เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ รวมถึงเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยู่ในปัจจุบัน