ADS


Breaking News

เปิดใจ Blue-Net Camp รุ่น 1 ปั้นนิวเจนผู้นำรู้คิดคุณค่าน้ำ

เปิดใจเยาวชน “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จากการร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน Blue-Net Camp#1 ภายใต้โครงการกิจกรรมวันน้ำโลก ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ความสำคัญกับขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยเฉพาะการสนับสนุนพลังคนรุ่นใหม่ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเนื่องในวันน้ำโลก ปี 2564 สทนช. ได้ริเริ่มค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำเพื่อให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – มิถุนายน 64 

โดย หนุ่มวิศวกรโยธา อัครพันธ์ ทวีศักดิ์  (น้องไอซ์ )อายุ 20 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหนึ่งในเยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน Blue-Net Camp รุ่น 1 ที่จัดขึ้น  


“ผมเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ใหม่ๆ จากการเรียนในห้อง ทำให้มีโอกาสเติมเต็มความรู้ด้านวิชาการ ภาคทฤษฎีที่อธิบายหลักการ ความเป็นเหตุผลของเนื้อหาที่ได้เรียน  ส่วนการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในห้องมาประยุกต์ต่อยอดให้เกิดเป็นสิ่งใหม่” 


จากประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2564 อัครพันธ์ ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเพื่อเสนองานเป็นครั้งแรก โดยนำเสนอแนวคิดด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำในเชิงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงการดูแลคุณภาพน้ำเชิงนโยบาย และการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ำ ในด้านการผลิตสินค้า ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น ครีมอาบน้ำ ยาสระผม เป็นต้น ผ่านฉลาก “น้ำยิ้ม” สัญลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อน้ำโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความสนใจจากเพื่อนและวิทยากร เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสู่กระบวนการคิด สร้างให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต


ตลอด 10 สัปดาห์ของการเข้าร่วมกิจกรรม ไอซ์ ได้รับความรู้ที่มากขึ้นและหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงบทบาทของเยาวชนที่มีส่วนขับเคลื่อนด้านทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการน้ำและความสำคัญของน้ำ ในมิติความเชื่อมโยงระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงได้เรียนรู้นวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการการใช้น้ำของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เรียกได้ว่า มองเห็นถึงการจัดการทรัพยากรน้ำโดยภาพรวมมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้


สุดท้ายนี้ อยากแนะนำเพื่อนๆ ให้เปิดโอกาสตนเอง เพื่อได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดี ๆ ได้เจอสังคมเพื่อนใหม่ ๆ ที่กว้างขึ้น ได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ นำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ ที่สำคัญ คือ การได้รับมิตรภาพที่ดีจากเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันทุกคน

ทั้งนี้ จากวัตถุประสงค์ที่  สทนช. ริเริ่มกิจกรรม Blue-Net Camp#1 ขึ้นเพื่อต้องการเห็นเด็กและเยาวชน กระตือรือร้นที่จะเพิ่มพูนศักยภาพตัวเอง พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม ต่อยอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และก้าวเป็นเยาวชนผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้เท่าทัน


ร่วมติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook Fanpage Youthmove2021