ADS


Breaking News

สทนช. มอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ปี 64

สทนช. มอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals) รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญกับ Valuing Water หรือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

และเนื่องในวันน้ำโลกในปี 2564 ทาง สทนช. เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – มิถุนายน 64 ประกอบด้วย  1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่าน Facebook สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2.ค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และ 3. การมอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน 

โดย การมอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทั้งนี้แนวทางการคัดเลือกได้เริ่มในวันที่ 17 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประกอบด้วย นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานการประชุมออนไลน์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงน้ำ ประจำปี 2564 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ และนายประสาน อิงคนันท์

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ประเภทบุคคล 26 ราย ประเภทกลุ่มบุคคล 16 กลุ่ม พร้อมมีการรับรองผลการคัดเลือก สำหรับผู้มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ครบทั้ง 4 ด้าน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชนและเมือง ประเภทบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ นายบุญสี กาไว ผู้ใหญ่บ้านแม่วาก และ ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 

2. ด้านการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ ประเภทบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ นายอักษร น้อยสว่าง นายก อบต.บึงชำอ้อ  และ ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มชุมชนบ้านลิ่มทองและเครือข่าย และ ชุมชนบึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

3. ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ปรเภทบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน

4. ด้านน้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วาก 

ส่วนผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานค่ายเยาวชนฯ Blue-Net Camp#1 อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นี้

ติดตามกิจกรรมผ่าน YouTube Channel : ONWR Youth Move