ADS


Breaking News

หน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแบบซักได้ WINS Mask

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั่วโลก หน้ากากอนามัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ทุกคนจะต้องมีติดไว้ประจำตัว เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แต่สำหรับประเทศไทยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเริ่มขึ้นจากสถานการณ์ของฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งแต่ปี 2562 ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 แต่หน้ากากอนามัยนั้นมีหลากหลายประเภท เช่น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 หน้ากากกันฝุ่นทั่วไป

หน้ากากผ้า แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน มีทั้งกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ กรองน้าลายจากการไอ จามได้ ซักได้ และแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อมีจานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ปริมาณของหน้ากากอนามัยจึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงปัญหานี้ที่ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นโรงพยาบาลศิริราช คิดค้น วิจัย ต่อยอดพัฒนาหน้ากาก WINS-Masks (Washable Innovative Nano-Masks) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งสามารถกรองได้ทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและป้องกันสารคัดหลั่งจากการไอ จามได้ขึ้นมา #โรงพยาบาลสนาม #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม#หน้ากากอนามัย