ADS


Breaking News

นวัตกรรมเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา

กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆถือเป็นปัญหาที่ต้องพบเจอและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการหาวิธีกำจัดกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ ที่มีผู้คนจำนวนมากอย่างโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รวมไปถึงห้องต่าง ๆภายในบ้าน
จากปัญหาดังกล่าวสู่การนำเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าแรงดันสูงมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและกำลังกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้คิดค้นเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนาขึ้นมา เพื่อใช้กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้เข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ