ADS


Breaking News

วิจัยการใช้พืชยืนต้นเพื่อบำบัดฝุ่นละอองในอากาศ

ฝุ่นละอองในอากาศนับว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่สามารถแทรกเข้าไปในระบบทางเดินหายใจรวมถึงปอด ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ได้ อาทิ มะเร็ง หอบหืด และภูมิแพ้ เป็นต้น

จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกิดผลงานวิจัยที่นำมาซึ่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างผลงานวิจัยการใช้พืชยืนต้นเพื่อบำบัดฝุ่นละอองในอากาศ ของทีมวิจัยไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ได้มีการศึกษาวิจัยพืช โดยเฉพาะพืชในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้จะนำมาซึ่งการบริหารจัดการทั้งชนิดของพืช และการจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชเพื่อบำบัดฝุ่นละอองแบบครบวงจร

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #ต้นไม้ฟอกอากาศ