ADS


Breaking News

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งมาอย่างยาวนานหลายปี เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีการใช้น้ำเพื่อประกอบการทำเกษตรทั่วทุกภูมิภาค แต่การบริหารจัดการน้ำนั้นยังยังขาดความเหมาะสมในเรื่องของปริมาณน้ำ จัดสรรไม่สอดคล้องกับพื้นที่และสถานการณ์แต่ละช่วง ส่งผลให้ระบบน้ำ และน้ำต้นทุนทางเกษตรกรรมไม่ยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ทาง ผศ.ดร. ภานุวัฒน์ ปิ่นทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จึงได้คิดค้นและพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำที่เหมาะสมกับการเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ขึ้นมา #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #การบริหารจัดการน้ำ