ADS


Breaking News

AI Mask นวัตกรรม วิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัย แบบ real time

     โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบเอไอ AiMASK) ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย พัฒนา โดยคณะผู้วิจัยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตัวอย่างการนำไปใช้