ADS


Breaking News

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍🇹🇭🇹🇭 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ของประเทศไทย 
จำนวน 314 แห่ง ทั่วประเทศ

📌 แบ่งตามภูมิภาค ได้ดังนี้
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 122 แห่ง
- ภาคกลาง จำนวน 36 แห่ง
- ภาคอีสาน จำนวน 45 แห่ง
- ภาคเหนือ จำนวน 27 แห่ง
- ภาคใต้ จำนวน 40 แห่ง
- ภาคตะวันออก จำนวน 27 แห่ง
- ภาคตะวันตก จำนวน 17 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย : ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว
#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #COVID19 #โควิด #ห้องปฏิบัติการ