ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 30 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,786 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 259,301  ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,303 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,347  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 70,728 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,023 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 207,479 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,415 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,799 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,650 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,826) ปริมณฑล (1,209) จังหวัดอื่น ๆ (1,615)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ กรุงเทพฯ(1) ตาก(2) สระแก้ว(1)  และ จันทบุรี(5)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 182.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 167  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.56) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  11,427 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,980 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,699  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.8
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 73 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 88 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 155,697  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 922 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,320 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 745,703  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,437 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49,255 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 575  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   372  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 80 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม