ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 71.379 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.01%"

     ➡️(18 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 315 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 148 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 71.379 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (45.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 34.551 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7,003,783  โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44.6%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,517 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 7,219,668   คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 5,252,531 โดส (7.9% ของประชากร)

-เข็มสอง 1,967,137 โดส (3.0% ของประชากร)

     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-18 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 236,161 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 1,984,141 โดส

- เข็มที่ 2 46,414 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 3,268,390 โดส

- เข็มที่ 2 1,920,723 โดส

     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

- 91.89% ไม่มีผลข้างเคียง

- 8.11% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

 - ปวดกล้ามเนื้อ 1.95%

 - ปวดศีรษะ 1.45%

 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.04%

 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.94%

 - ไข้ 0.64%

 - คลื่นไส้ 0.44%

 - ท้องเสีย 0.28%

 - ผื่น 0.24%

 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.18%

 - อาเจียน 0.12%

- อื่น ๆ 0.83%

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 102.6% เข็มที่2 89.5%

- อสม เข็มที่1 24.8% เข็มที่2 12.7%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 7.3% เข็มที่2 0.4%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 9.0% เข็มที่1 1.8%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 28.1% เข็มที่2 15.3%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 8.2% เข็มที่2 2.7%

รวม เข็มที่1 10.5% เข็มที่2 3.9%

     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 15.63% เข็มที่2 5.13% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 20.75% เข็มที่2 6.17%

- นนทบุรี เข็มที่1 13.56% เข็มที่2 4.91%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 10.58% เข็มที่2 2.66%

- ปทุมธานี เข็มที่1 7.05% เข็มที่2 2.17%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 15.88% เข็มที่2 11.58%

- นครปฐม เข็มที่1 3.71% เข็มที่2 1.18%


จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.41% เข็มที่2 1.74%

- ภูเก็ต เข็มที่1 63.01% เข็มที่2 34.34%

- ระนอง เข็มที่1 17.92% เข็มที่2 6.37%

- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.41% เข็มที่2 3.43%

    - เกาะสมุย เข็มที่1 45.99% เข็มที่2 21.03%

    - เกาะพะงัน เข็มที่1 8.66% เข็มที่2 5.01%

    - เกาะเต่า เข็มที่1 17.59% เข็มที่2 0.96%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 71,379,224 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 34,551,233 โดส (8.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 7,563,241 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. ไทย จำนวน 7,219,668  โดส (7.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

4. กัมพูชา จำนวน 5,839,250 โดส (18.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

5. มาเลเซีย จำนวน 5,330,654 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

6. สิงคโปร์ จำนวน 4,691,386 โดส (45.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. เวียดนาม จำนวน 2,994,900 โดส (1.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 1,134,347 โดส (9.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 63,486 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 59.78%

2. อเมริกาเหนือ 15.96%

3. ยุโรป 16.27%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.05%

5. แอฟริกา 1.65%

6. โอเชียเนีย 0.29%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 945.15 ล้านโดส (33.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหภาพยุโรป จำนวน 315.44 ล้านโดส (35.5%) 

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 314.97 ล้านโดส (49.2%)

4. อินเดีย จำนวน 268.67 ล้านโดส (9.8%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (66.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (66.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

3. บาห์เรน (64.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

4. อิสราเอล (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

5. ชิลี (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหราชอาณาจักร (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V )

8. กาตาร์ (51.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech) 

9. ฮังการี (49.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

10. สหรัฐอเมริกา (49.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)