ADS


Breaking News

เฟอร์นิช ดีไซน์ กรุ๊ป มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือยาง ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายใน ม.รังสิต

     ผู้บริหารบริษัท เฟอร์นิช ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เข้า มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือยาง ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณธีรภัทร์ มีเดช ประธานกรรมการ บริษัท  เฟอร์นิช  ดีไซน์  กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย คุณวศิน  วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้ามอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  และถุงมือยาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัตฆนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้รับมอบ
     และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยรังสิต