ADS


Breaking News

อว. ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่ ในงาน “The 2021 National RGJ and RRI Conferences”

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจําปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่” เพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานของผู้รับทุน คปก. และ พวอ. จำนวนกว่า 800 ผลงาน 

     โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและแถลงนโยบาย อว. ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

     “อว. เป็นหน่วยงานที่พัฒนาประเทศโดยใช้ความรู้และพลังปัญญา” โดยเน้นกลไกการทำงานเชิงรุกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ถือเป็นบุคลากรสำคัญที่จะก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมได้ รวมถึงการนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะทำให้ประเทศมีความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

     การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จำเป็นต้องสร้างรากฐานด้านบุคลากรให้เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงและเพียงพอ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยไทยกับต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างไร้ขอบเขต จะก่อให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมซึ่งเป็นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ไขปัญหาสำคัญทางสังคมได้ และจากวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดคำว่าชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิต วิถีการทำงาน และการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อให้รองรับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม

     จึงต้องปรับเปลี่ยนโจทย์ในการขับเคลื่อนเพอให้รองรับชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่ อาทิ ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์จากน้ำพูลคาวที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ โดยผู้ประกอบการที่ร่วมให้ทุนได้ผลิตจำหน่าย รวมทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ต้องขัง ในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มีหน้าที่สำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนไทย โดยคนวิจัย กับโจทย์ท้าท้ายในยุควิถีใหม่" เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานของผู้ได้รับทุนจากทั้ง 2 โครงการ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ อีกทั้ง เป็นการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ ทั้งมิติวิชาการและมิติสังคมต่อไป ผ่านกิจกรรมการเสวนา นิทรรศการ และการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมกว่า 809 ผลงาน จากหลากหลายสาขา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน ในรูปแบบการจัดงานแบบ Online ทั้งหมด เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 

#อว. #กระทรวงการอุดมศึกษาฯ #MHESI #วช. #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #NRCT