ADS


Breaking News

ม.ป่อเต็กตึ๊ง เร่งลงพื้นที่ รพ.สนามต่อเนื่อง เสริมกำลังใจหมอและผู้ป่วยฝ่าโควิด ที่ รพ.สนามกบินทร์บุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เร่งส่งต่อน้ำใจไทย..  รุกลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามต่อเนื่อง
นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น พร้อมส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสนามกบินทร์บุรี  
     วานนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ในโครงการ "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19"  แก่โรงพยาบาลสนามกบินทร์บุรี  ประกอบด้วย ชุด PPE (Personal Protective Equipment)  โต๊ะพับ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ปลั๊กไฟ ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ข้าวสาร และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 183,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี นพ.สมคิด ยึนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
     โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 64 ที่ผ่านมา  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทีมสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่โรงพยาบาลสนามรวม 5 แห่ง  ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) เขตบางบอน  โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 (ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา)  เขตหนองจอก  โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี  รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น  345,564 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์แต่ละแห่ง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยอาสาสมัครศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจ
     นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 5- 18 พฤษภาคม 64 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณวันละ 2 มื้อๆ ละ 120 กล่อง (มื้อเที่ยง/มื้อเย็น)  รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,360 กล่อง คิดมูลค่าเป็นเงิน 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน  เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท
## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418