ADS


Breaking News

วช. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) (แม่ไก่) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ขึ้น โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และยุทศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยทั่วประเทศไทย ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิทยากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคกระบวนการด้านการวิจัยต่าง ๆ 
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้วิทยากร (แม่ไก่) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) (แม่ไก่) และได้รับการรับรอง ได้ทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพิ่มพูนความเป็นมืออาชีพในการเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รวมทั้งเตรียมการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดจัดขึ้นทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ 
การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” และ “โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร (แม่ไก่) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) (แม่ไก่) และได้รับการรับรอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน