ADS


Breaking News

วช.สนับสนุนงานวิจัย PM 2.5 ยกระดับพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5

เป็นเวลากว่าหลายปีที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่นับว่าได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคเหนือ เรื่องดังกล่าวรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นให้เป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ผ่านทุกหน่วยงานและบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อว. เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในขับเคลื่อนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5 จนทำหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดผลงานงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นจำนวนมาก ที่สามารถนำมาบริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #ฝุ่นpm25